Ordlista

 • Affektionsvärde

  Värde, som en fastighet eller ett föremål har för en enskild person på grund av personliga förhållanden av känslomässig karaktär. Affektionsvärde är således inte i första hand grundat på ekonomiska överväganden.
 • Allmän plats

  I byggnadslagstiftningen avses område som enligt detaljplan, stadsplan, byggnadsplan eller generalplan är avsett för gata, torg eller park.
 • Allmän väg

  Väg som förklarats allmän eller byggts såsom allmän enligt väglagen.
 • Allmännyttigt bostadsföretag

  Före hösten 1991 definierades detta begrepp i bostadsfinansieringsförordningen som kommunalt bolag eller stiftelse som förvaltar bostäder utan enskilt vinstsyfte. Begreppet används fortfarande i dagligt tal för av kommunen helägda bostadsföretag.
 • Amortering

  - Periodisk avbetalning på lån, i amorteringen ingår inte räntan. Rak amortering är återbetalning i lika delar.
 • Andelslägenhet

  Lägenhet som får disponeras på grund av äganderätt till fastighetsandel. För fritidsfastighet kan dispositionsrätten vara begränsad till en viss tid per år.
 • Anläggningssamfällighet

  Sammanslutning av fastigheter för utförande och drift av en gemensam anläggning som bildas enligt anläggningslagen.
 • Annuitet

  Konstant belopp som erläggs av låntagare terminsvis och som innefattar både ränta och amortering. Annuiteten kan gälla under hela avbetalningstiden eller del därav.
 • Annuitetslån

  - Lån med ränta och amortering i en gemensam summa.. Annuitetslån anges i procentsatser av ursprungsskulden. Räntan dominerar i början och amorteringen i slutet av betalningsperioden. Det totala beloppet som skall erläggas är detsamma vid varje betalningstillfälle.
 • Anskaffningskostnad

  Historisk anskaffningskostnad är verklig utgift för förvärv av mark, byggnad eller maskinell utrustning. Verklig anskaffningskostnad omfattar historisk anskaffningskostnad och investeringar i objektet efter förvärvstidpunkten.
 • Anslutningsavgift

  - Avgift för anslutning av el, vatten och avlopp till anläggningsägaren, vanligtvis kommunen.
 • Ansvarsbesiktning

  En typ av fastighetsbesiktning som syftar till att fastlägga ansvar för upptäckta fel.
 • Arrende

  - Upplåtelse av mark att användas mot ersättning. Kan också avse själva ersättningen.
 • Avgäld

  - Avgift för nyttjanderätt till mark.
 • Avgäldsperiod

  Period vid upplåtelse av tomträtt under vilken tomträttsavgälden är oförändrad.
 • Avlyft

  Överflyttning av produktionskredit (byggnadskreditiv, lån)
  till slutliga lån.
 • Belåningsvärde

  Ett belopp utifrån vilket kredit beviljas. Vanligen bestäms beloppet med utgångspunkt från ett reducerat marknadsvärde.
 • Besiktning

  Genomgång av fastigheten/bostadsrätten i syfte att upptäcka och utreda eventuella fel och brister. Besiktningsförrättarna erbjuder ett antal varianter på besiktning t.ex. jordabalksbesiktning och överlåtelsebesiktning.
 • Besittningsskydd

  Skydd för hyresgäst mot oskälig uppsägning av hyresförhållande.
 • Biarea

  Bruksarea för biutrymmen.
 • Bindningstid

  - Den tid när villkor såsom ränta och amortering är oförändrade i ett lån.
 • Biutrymme

  Utrymme i anslutning till bostad, huvudsakligen inrättat för sidofunktioner till boende: pannrum i småhus, garage, förråd m m.
 • Boarea

  Bruksarea för boutrymmen.
 • Borgensman

  Person som gått i borgen (tecknat garantiåtagande) för annans skuld.
 • Borgenär

  Långivare
 • Bostadsförening

  Ekonomisk förening som registrerats före den 1 juli 1930, med ändamål att bereda sina medlemmar bostäder. Nybildning av bostadsförening kan inte ske.
 • Bottenlån

  Fastighetslån mot säkerhet av panträtt med bästa förmånsrätt.
 • Boutrymme

  För boende inrättat utrymme ovan mark, huvudsakligen avsett för vistelse, hygien, viss förvaring, kommunikation m m.
 • Brandförsäkringsvärde

  Värde på vilket ersättning vid brandskada grundas.
 • Bruksarea

  Area av nyttjandeenhet eller annan grupp sammanhörande mätvärda utrymmen, begränsad av omslutande byggnadsdelars insida eller annan för mätvärdet angiven begränsning.
 • Bruksvärdehyra

  Hyresbelopp som bestäms med utgångspunkt från hyran hos likvärdiga lägenheter som ägs av allmännyttigt bostadsföretag inom jämförligt område. Begreppet bruksvärdehyra har införts för att kunna reglera hyran i icke-allmännyttiga bostadsföretag.
 • Bruttoarea

  Area av mätvärda delar av våningsplan begränsad av omslutande byggnadsdelars utsida eller annan för mätvärdhet angiven begränsning.
 • Bundet lån

  Lån där räntesatsen är fast under viss längre tid, vanligen två eller fem år.
 • Bygg(nads)rätt

  Rätt att uppföra byggnad. Byggrätt kan regleras genom detaljplan, områdesbestämmelse, återuppföranderätt, bygglov och förhandsbesked.
 • Bygganmälan

  För att få påbörja vissa arbeten - vilka anges i PBL - krävs det att byggnadsnämnden meddelas om arbetena genom en bygganmälan. Arbetena får normalt inte påbörjas förrän tidigast tre vedkor efter det att bygganmälan kommit in till byggnadsnämnden. Detta gäller oavsett om det krävs bygglov för åtgärderna eller inte.
 • Bygglov

  Skriftligt tillstånd, lov, enligt plan- och bygglagen att utföra byggnadsåtgärd.
 • Byggnad på ofri grund

  Byggnad som inte utgör tillbehör till fastighet.
 • Byggnadsarea

  Den area som en byggnad upptar på marken.
 • Byggnadskontroll

  - En av myndigheternas kontrollant utförd kontroll av att ett bygge följer byggnadsbeskrivningar och ritningar.
 • Byggnadskreditiv

  Tillfälligt lån för finansiering eller ombyggnad under själva byggnadstiden. Byggnadskreditiv får successivt tas i anspråk enligt särskild lyftningsplan allteftersom bygget fortskrider. När bygget är färdigt avlyfts byggnadskreditivet vanligen genom att detta ersätts av bottenlån och eventuellt topplån.
 • Byggnadskvarter

  Område inom detaljplan avsett för bebyggelse vanligen begränsat av gata eller annan allmän plats.
 • Byggnadsnämnd

  - Kommunal nämnd som bl a utfärdar bygglov. Vid behandling av ansökan granskas bygget i relation till befintlig och planerad bebyggelse.
 • Byggnadsplan

  Planinstitut enligt byggnadslagen som ersätts i plan- och bygglagen av detaljplan.
 • Byggnadstillbehör

  Fast inredning och annat som hör till byggnad, om det är avsett för stadigvarande bruk i byggnaden eller del av denna.
 • Byggnadstyp

  Vid fastighetstaxering indelas byggnaderna i följande byggnadstyper: småhus, hyreshus, ekonomibyggnad, industribyggnad, specialbyggnad eller övrig byggnad.
 • Detaljplan

  Planinstitut som omfattar begränsade områden av en kommun och som reglerar markens användning och bebyggelse. Stadsplaner och byggnadsplaner samt avstyckningsplaner gäller som detaljplaner.
 • Diskonto

  - Räntenivå som fastställs av Riksbanken. Var tidigare grund för bankernas och kreditinstitutens räntesatser för ut- och inlåning. Har numera ej samma inverkan på dessa.
 • Dolda fel

  Fel i fastighet som en köpare rimligtvis inte kunnat upptäcka för vilka säljaren svarar.
 • Driftkostnad

  Periodisk utgift för att utnyttja en byggnads funktion. Till driftkostnader räknas kostnad för t ex fastighetsskötsel, fastighetsadministration, el, VA, uppvärmning, sophantering, försäkring, fastighetsskatt och eventuell tomträttsavgäld. Driftkostnaden inkluderar moms.
 • Eget kapital

  Restpost som utgör skillnaden mellan totalt fastighetskapital och lånat kapital. Eget kapital bör inte förväxlas med tillfört kapital som utgör av ägaren i fastigheten investerade medel.
 • Ekonomisk plan

  Grundläggande dokument som beskriver en bostadsrätts ekonomiska förhållande upprättad för bildande och registrering av bostadsrättsförening.
  Om de ekonomiska förhållandena ändras markant måste ny ekonomisk plan upprättas och registreras.
 • Entresolplan

  Extra våningsplan anordnat inom en del av en våning med stor rumshöjd.
 • Etagelägenhet

  Bostadslägenhet i två våningar i ett flerbostadshus.
 • Exploateringsavtal

  Civilrättslig överenskommelse som reglerar förhållandena mellan en kommun och fastighetsägare, oftast en entreprenör avseende markens bebyggande vanligen i anslutning till detaljplaneläggning.
 • Exploateringsgrad

  Synonym till exploateringstal.
 • Exploateringsmark

  1. Obebyggd mark som är avsedd att bebyggas och som inte utgör tomtmark.
  2. Vid fastighetstaxering skall marken ingå i detaljplan.
 • Exploateringstal

  Kvot av sammanlagd bruttoarea för bostäder och lokaler inom ett område och områdets area.
 • Expropriand

  Den som begär expropriation.
 • Expropriat

  Den vars egendom eller rättighet är föremål för expropriation.
 • Expropriation

  Rättslig åtgärd varigenom äganderätt eller servitutsrätt till fastighet tvångsvis och mot ersättning tas i anspråk för att tillgodose ett allmänt intresse.
 • Expropriationsersättning

  Ersättning som utges vid expropriation. Expropriationsersättningen kan bestå av löseskilling, intrångsersättning eller annan ersättning.
 • Expropriationstillstånd

  Tillstånd att tvångsinlösa viss egendom eller viss sakrätt till fastighet.
 • Fast egendom

  All mark i riket inklusive vattentäckta områden. Med enstaka undantag är marken och de vattentäckta områdena indelade i särskilda rättsliga enheter, fastigheter, som finns redovisade i fastighetsregister.
 • Fast lån

  Fastighetslån som inte avbetalas under lånetiden. Denna typ av lån kallas även amorteringsfria lån.
 • Fastighet

  Fast egendom som är upptagen eller skall upptas i fastighetsregister såsom en självständig enhet.
  Till fast egendom hör tillbehören byggnad, ledning, stängsel och annan anläggning som anbringats i eller ovan mark för stadigvarande bruk samt träd och andra växter.
  Vid fastighetstaxering jämställs byggnad på ofri grund med fastighet.
 • Fastighetsbevis

  Fullständig utskrift av innehållet i fastighetsdatasystemet för en fastighet.
 • Fastighetsdatasystemet

  ADB-baserat registersystem som efter fastighetsdatareformens genomförande ersätter fastighetsregistrets jord- och stadsregister och inskrivningsregistrets fastighetsböcker.
 • Fastighetskapital

  Fastighetens totala värde. Fastighetskapitalets storlek motsvarar i regel marknadsvärdet. Fastighetskapitalet kan uppdelas i eget och lånat kapital.
 • Fastighetslån

  Lån för finansiering av fastighet eller tomträtt mot säkerhet av pantbrev.
 • Fastighetsplan

  Planinstitut som omfattar ett område inom en detaljplan och som redovisar bestämmelser om markens indelning i fastigheter och om servitut, ledningsrätt och liknande särskilda rättigheter samt om gemensamhetsanläggningar. Fastighetsplan kan endast finnas inom detaljplan. Fastighetsplan ersätter byggnadslagens tomtindelning.
 • Fastighetsränta

  Löpande överskott som står till förfogande för förräntning av fastighetskapital, sedan drift- och underhållskostnader dragits från bruttointäkterna. Se driftnetto.
 • Fastighetsskatt

  Skatteuttag till stat på grund av ägande av fastighet.
 • Fastighetstaxering

  Bestämning av fastigheters skattepliktsförhållanden, indelning av fastighetsbeståndet i taxeringsenheter samt bestämning av beskattningsnatur och taxeringsvärde för dessa.
 • Förhandsbesked

  Besked av byggnadsnämnd huruvida åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas på avsedd plats. Förhandsbesked har bindande verkan i två år.
 • Förköpsrätt

  Rätt för kommun att träda i annan köpares ställe vid fastighetsförsäljning. För förköp krävs att fastigheten behövs för allmänt behov.
 • Förmånsläge/Inomläge

  Summan av alla underliggande pantbrev plus det aktuella pantbrevet.
 • Garantibesiktning

  Besiktning med syfte att undersöka i vad mån fel i en entreprenad framträtt under den garantitid som gäller för entreprenad.
 • Gemensamhetsanläggning

  Enligt anläggningslagen inrättad anläggning som är gemensam för flera fastigheter och tillgodoser ändamål av stadigvarande betydelse för dessa.
 • Genomförandebeskrivning

  Särskild handling som skall åtfölja detaljplan och redovisar de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för ett samordnat och även i övrigt ändamålsenligt genomförande av plan.
 • Genomförandetid

  Period, 5-15 år, under vilken en detaljplan inte får ändras eller upphävas om det inte är nödvändigt på grund av förhållande av stor allmän vikt och som inte kunnat förutses vid planläggningen. Förändring av en detaljplan under genomförandetiden medför alltid ersättning till fastighetsägaren. Efter genomförandetidens utgång kan kommunen däremot ändra eller upphäva planen utan att ersättningsskyldighet uppkommer.
 • Gravationsbevis

  Bevis avseende viss fastighet eller tomträtt, innehållande uppgifter om bl a ägare och innehavare, inteckningar och andra inskrivningar. Gravationsbevis utfärdas av inskrivningsmyndighet.
 • Grundavgift

  I ekonomisk plan angiven fördelning av bostadsrätts-föreningens egna kapital på bostadsrätterna.
 • Gäldenär

  Låntagare
 • Hypotek

  Säkerhet (pant).
 • Hypotekslån

  - Lån beviljat mot inteckningssäkerhet och lämnat av t ex Stadshypotekskassan eller andra hypoteksinstitut.
 • Hyreshus

  Vid fastighetstaxering avses hus som är inrättat till bostad för minst tre hushåll eller till kontor, butik, hotell, restaurang och liknande. Hyreshus är en byggnadstyp enligt fastighetstaxeringslagen. En byggnad med förrådsutrymme som ligger i anslutning till ett hyreshus och som behövs för verksamheten räknas också som hyreshus.
 • Industribyggnad

  Vid fastighetstaxering avses byggnad som är inrättad för industriell verksamhet. Exempel på industribyggnader är fabriks-, verkstads- och hantverksbyggnader.
 • Inlösen

  Tvångsförvärv av fastighet eller del därav för vilket inte särskilt tillstånd fordras, t ex kommunalt förvärv av mark för allmänt ändamål fastlagd i detaljplan, liksom förvärv av tomtdel vid fastighetsreglering.
 • Inom, inomläge

  - Anger ett pantbrevs läge i förhållande till andra pantbrev.
 • Inskrivning

  Rättslig åtgärd varigenom äganderätt, lagfart eller begränsad sakrätt, t ex servitut eller nyttjanderätt antecknas i inskrivningsregistret eller tomträtt antecknas i tomträttsbok.
 • Inskrivningsmyndighet

  - Tingsrätten, som har hand om registrering av lagfart respektive inskrivning och inteckning i fastighet och tomträtt.
 • Inteckning

  - Registreringsåtgärd hos inskrivningsmyndighet. Betecknar även själva beviset som lämnas för åtgärden.
 • Jordabalksbesiktning

  Fastighetsbesiktning som innebär undersökning av fastighet för att fullgöra köpares undersökningsplikt enligt jordabalkens krav.
 • Kalkylränta

  Procentsats som används vid omräkning av belopp till tidigare eller senare tidpunkt. Vanligen speglar kalkylräntan det aktuella avkastningskravet.
 • Kapitalkostnad

  Ränta och avskrivning på fastighetskapitalet.
 • Konsumentprisindex

  Index som belyser den genomsnittliga prisutvecklingen för den totala privata konsumtionen. Konsumentprisindex, KPI, beräknas av Statistiska centralbyrån.
 • Kontantinsats

  - Skillnad mellan köpeskilling och lån som köparen övertar från säljaren.
 • Konvertering

  Förändring av lånevillkoren för bundet lån. Konverteringsrätt föreligger, då i reversavtal lånepart förbehålls rätt att, sedan viss angiven del av avtalade lånetiden förflutit, säga upp lånet för villkorsändring, oftast av räntan.
 • Kvartersmark

  Mark som i detaljplan är avsedd för bl a bebyggelse, idrotts- och fritidsanläggning, begravningsplatser, anläggningar för trafik, vatten, avlopp och energi samt skydds- och säkerhetsområde.
 • Köpebrev

  - Köpehandling som är underskriven av både säljare och köpare. Det anger köpeskillingen och innehåller en bekräftelse på att viss fastighet överlåtits.
 • Köpekontrakt

  - Avtal som fastställer rättigheter och skyldigheter för köpare och säljare.
 • Köpeskilling

  - Beteckningen för den totala summa som betalas vid ett köp.
 • Köpeskillingskoefficient

  Kvoten mellan köpeskilling och taxeringsvärde för en fastighet.
 • Lagfartbevis

  - Formellt bevis ägarbevis av en fastighet. Det utfärdas av tingsrätten efter det att köpet är fullbordat. Först när lagfarten erhållits kan inteckningar göras hos IM. Vid tomträtt motsvaras lagfartsbevis av inskrivningsbevis.
 • Likvidavräkning

  - Slutlig avräkning mellan köpare och säljare.
 • Lokalarea

  Bruksarea för lokalutrymmen.
 • Löseskilling

  Ersättning för fastighet som exproprieras i sin helhet. Löseskillingen skall motsvara fastighetens marknadsvärde. Vid expropriation av hel fastighet kan förutom löseskilling även förekomma annan ersättning.
 • Marklov

  Skriftligt tillstånd, lov, enligt plan- och bygglagen för schakt, fyllning, trädfällning eller skogsplantering.
 • Marknadshyra

  Sannolik hyra vid nyteckning av hyreskontrakt på en öppen och oreglerad hyresmarknad.
 • Marknadsränta

  - Allmänna ränteläget för upplåning i bank.
 • Marknadssimulering

  Samlande begrepp för att bedöma en fastighets marknadsvärde när relevant ortsprismaterial saknas.
 • Marknadsvärde

  Mest sannolikt pris för en fastighet vid försäljning på en öppen fastighetsmarknad under normala förhållanden.
 • Månadsavgift

  Periodiserad årsavgift för nyttjanderätten till bostadsrättslägenhet.
 • Nominell ränta

  Ränta inkluderad förändring i penningvärdet under en period, vanligen ett år.
 • Nominellt värde

  Värde uttryckt i löpande penningvärde.
 • Nuvärdemetod

  Förfarande där värdet på en fastighet bedöms med utgångspunkt från förväntade avkastningar vilka nuvärdeberäknas till värdetidpunkten. Synonym till avkastningsmetod. Varianter av nuvärdemetod är intäkt/kostnadsmetod och cash-flowmetod.
 • Nybyggnadskarta

  Karta som utgör underlag för situationsplan. Nybyggnadskartan utvisar bl a fastighetens exakta mått, gränser för byggnadsrätt, va-ledningars lägen m m. Kommun är skyldig att tillhandahålla nybyggnadskarta för fastigheter inom stadsplanelagt område. Nybyggnadskarta upprättas av kommun i samband med bygglosvprövning.
 • Nyttjanderätt

  Rätt att nyttja fastighet, byggnad eller annan anläggning eller del därav. Nyttjanderätt till fastighet kan innefatta bl a arrende, hyra och tomträtt. Till nyttjanderätt räknas däremot inte servitut.
 • Obundet lån

  Lån vars villkor i fråga om räntan kan ändras under lånetiden.
 • Ofri grund

  - Beteckning som anger att fastigheten har tomrätt eller är arrenderad.
 • Områdesbestämmelser

  Planinstitut som innehåller bestämmelser för säkerställande av översiktsplans syfte för område där detaljplan inte krävs.
 • Omslagsrevers/Skuldebrev

  Den lånerevers i vilken alla villkor förs in och den förklaring låntagaren ger när han pantsätter pantbrevet (omslag till pantbrevet).
 • Omsättningshyra

  Lokalhyra baserad på andel av hyresgästens omsättning. Vanligtvis kombineras avtal om omsättningshyra med någon form av minimihyra för perioden.
 • Optionsrätt

  Förhandsrätt. I fastighetsrätten används optionsrätt främst i samband med rätt till förlängning av arrende- och hyresavtal.
 • Ortsprismetod

  Metod för bedömning av marknadsvärde för en fastighet utifrån jämförelser av priser för likartade fastigheter, jämförelseobjekt.
 • Pantbrev

  Är beviset för att inteckning skett i fastighetsboken för det belopp som angetts i pantbrevet. I fastighetsboken har angetts vilket förmånsläge inteckningen/pantbrevet har fått i förhållande till andra inteck-ningar/pantbrev i fastigheten. Pantbrevet överlämnas till långivaren som Pantsäkerhet för lånet. När lånet är betalt, återlämnas pantbrevet till fastighetsägaren. Det skall förvaras på säkert ställe och kan belånas på nytt.
 • Panträtt

  Rätt som uppstår när en person ställer egendom till annans förfogande som säkerhet för en fordran. Panträtt i fastighet upplåts genom att fastighetsägare överlämnar pantbrev till borgenär som pant för fordran.
 • Pantvärde

  Belåningsvärde, som en långivare kan räkna med att få ut vid exekutiv försäljning. Används vid ansökan om lån med räntebidrag.
 • Plan- och bygglag (PBL)

  Lag för reglering av markanvändning och byggande.
 • Planerat underhåll

  Underhållsåtgärd som återkommer med regelbundna intervall och som därför kan förutses och planeras.
 • Planinstitut

  Komplex av rättsregler som reglerar en fysisk plans tillkomst, innehåll, rättsverkan och användning.
  I plan- och bygglagen (PBL) finns planinstituten regionplan, översiktsplan, detaljplan, områdesbestämmelser och fastighetsplan.
 • Real ränta

  Ränta justerad för förändring i penningvärdet under en period.
 • Realisationsvinst

  - Vinst vid (ej yrkesmässig) försäljning av egendom.
 • Realvärde

  Värde med beaktande av förändringen i penningvärdet. Realvärdet erhålls genom omräkning av det nominella värdet med hjälp av konsumentprisindex, inflation. Realvärdet uttrycks för en bestämd tidpunkt.
 • Regionplan

  Planinstitut enligt plan- och bygglagen för samordning av flera kommuners planläggning.
 • Revers

  - Skuldförbindelse, skuldebrev som anger lånebelopp och -villkor.
 • Rivningslov

  Skriftligt tillstånd, lov, enligt plan- och bygglagen att utföra rivningsåtgärd.
 • Saneringsfastighet

  Fastighet inom saneringsområde. Benämningen saneringsfastighet används även i betydelsen rivningsfastighet.
 • Serielån

  Långfristigt bottenlån, vars amorteringsplan är fastställd för hela lånetiden och på sådant sätt att amorteringen ökar vid varje betalningstillfälle. Amorteringsplanen är oberoende av vilken ränta som kommer att gälla under amorteringstiden.
 • Servitut

  Rättighet för ägare till fastighet, härskande fastighet, att i visst hänseende nyttja eller på annat sätt ta i anspråk eller råda över en annan fastighet, tjänande fastighet. Man skiljer mellan official- och avtalsservitut. Officialservitut är tillkomna vid förrättning eller genom domstols eller annan myndighets beslut. Avtalsservitut är tillkomna genom frivilligt avtal mellan parterna.
 • Småhus

  Bostadshus som innehåller högst två bostadslägenheter.
 • Specialbyggnad

  Vid fastighetstaxering avses försvarsbyggnad, kommunikationsbyggnad, distributionsbyggnad, reningsanläggning, vårdbyggnad, bad-, sport- och idrottsanläggning, skolbyggnad, kulturbyggnad, ecklesiastikbyggnad eller allmän byggnad.
 • Stadsplan

  Planinstitut enligt byggnadslagen ersätts i plan- och bygglagen av detaljplan.
 • Stamfastighet

  - Fastighet från vilken Din tomt är avstyckad.
 • Statlig kreditgaranti

  Statlig garanti i fråga om sådana lån som kreditinstitut lämnar för att slutligt finansiera ny- eller ombyggnad.
 • Statligt bostadslån

  Statligt lån till stöd för ny- och ombyggnad av bostäder. Statliga bostadslån lämnades före 1 januari 1992.
 • Strimlade lån

  Lån som upptas av ägare av bostadsrätt mot säkerhet av pantbrev i bostadsrättsföreningens fastighet. Vanligen används samma pantbrev som säkerhet för flera bostadsrättsinnehavares lån.
 • Stämpelskatt

  Omsättningsskatt som erläggs enligt stämpelskatteför-ordningen i form av stämpelavgift vid förvärv av fastighet eller tomträtt.
 • Subventionsränta

  Räntesats som utgör underlag för beräkning av statlig räntesubvention. Subventionsräntan fastställs av Boverket varje fredag. Räntesatsen bestäms med utgångspunkt från räntesatser som tillämpas på den allmänna kreditmarknaden vid köp av bostadsobligationer med en återstående löptid av fem år.
 • Säkerhetsbedömning

  Lån mot säkerhet inom 75% av pantvärdet. För lån därutöver kräver långivaren extra säkerhet t ex borgen, aktier eller bankbok.
 • Särskild fastighetstaxering

  Fastighetstaxering som verkställs de år då allmän fastighetstaxering inte äger rum. Nybildade eller förändrade fastigheter blir föremål för en helt ny taxering medan övriga fastigheter behandlas lika som föregående år.
 • Taxeringsenhet

  Egendom som skall taxeras för sig vid fastighetstaxering. Normalt utgörs en taxeringsenhet av en fastighet men den kan också bestå av en del av fastighet eller av flera fastigheter. Exempel på olika slags taxeringsenheter är: hyreshus-, industri-, lantbruks-, småhus- och specialenhet.
 • Taxeringsvärde

  Totalt värde för taxeringsenhet bestämt vid fastighetstaxering och avsett att ligga till grund för beräkning av skatt m m.
 • Tomtkarta

  - Av kommunen upprättad karta som juridiskt styrker att tomten är bildad på lagligt sätt.
 • Tomträtt

  Nyttjanderätt till fastighet som upplåtes för visst ändamål under obestämd tid och mot årlig avgäld i pengar. Tomträtt upplåtes av kommun eller av stat.
 • Tomträttsavgäld

  Årlig avgift som tomträttshavare skall erlägga till markens ägare.
 • Topplån

  Fastighetslån mot säkerhet i pantbrev med sämre förmånsrätt än bottenlån.
 • Totalhyra

  Bruttohyra inklusive kostnader för uppvärmning, vattenavgifter m m.
 • Totalt kapital

  Summan av lånat och eget kapital. Normalt avses marknadsvärdet.
 • Underhåll

  Åtgärd för att bibehålla en byggnads ursprungliga funktion.
 • Utnyttjandetal

  Bruksarean i förhållande till bruttoarean.
 • Vakansgrad

  Outhyrd del i förhållande till uthyrbar del av fastighet. Vakansgraden kan beräknas som förhållandet mellan outhyrd area och total area alternativt antal outhyrda lägenheter och totalt antal lägenheter eller bedömd hyra för outhyrda utrymmen och bedömd totalhyra.
 • Värdeutlåtande

  Dokument som redovisar en bedömning av fastighetens värde och grunden för bedömningen.
 • Värdeår

  Vid fastighetsvärdering avses årtal som är representativt för byggnads ålder med beaktande av större ombyggnader. En byggnads värdeår är vanligen nybyggnadsåret.
 • Årsavgift

  Summan av kostnader för kapital, drift- och underhåll för bostadsrättsförening fördelat per bostadsrätt. Grunden för fördelning anges i den ekonomiska planen.
 • Återanskaffningskostnad

  Kostnad för att i nuet anskaffa en likvärdig fastighet som den ursprungliga med avseende på funktionen.
 • Återuppföranderätt

  Rätt enligt plan- och bygglagen att ersätta en riven eller på annat sätt förstörd byggnad med en i huvudsak likadan byggnad inom 5 år från det att byggnaden revs eller förstördes. Om ägaren hindras att utnyttja sin återuppföranderätt har han rätt till ersättning.
 • Ägarhypotek

  Den del av ett pantbrevs belopp, som inte används för att säkerställa en skuld d v s en ej utnyttjad/belånad del av ett pantbrevs storlek.
 • Överhypotek

  Den del av ett pantbrevs värde som överstiger gällande skuldsumma.
 • Översiktsplan

  Planform enligt plan- och bygglag som anger grunddragen i användningen av mark- och vattenområden i hela kommunen.
 • Övrig area (ÖVA)

  Bruksarea för övriga utrymmen, t ex driftutrymme, trappor och hissar. Övrig area beräknas enligt §§ 02 10 52.